Døgnvagt 60 55 51 56

Gnavere

Rottebekæmpelse

En effektiv rottebekæmpelse kræver en grundig analyse samt en velovervejet og langsigtet bekæmpelsesstrategi fra autoriseret instans. Rotter er sammen med mus de altdominerende blandt pattedyrene som skadedyr i boliger.

Rotter er destruktive og uhygiejniske.
En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er raske smittebærere af mere end 50 alvorlige sygdomme. De vigtigste kilder til smitte er indtagelse af fødevarer som rotter har inficeret, indånding af mikroorganismer, kontakt med rottens urin eller ekskrementer, kontakt med genstande hvor rotter har opholdt sig samt kontakt med levende eller døde rotter f.eks. ved bid eller ved berøring.
Rotten er ligesom musen bærer af en lang række sygdomme:

  • Weils syge, hvor dødeligheden er ca. 10 – 15 %.
  • Salmonella som kan give kroniske ledsmerter og er dødelig for ældre og svagelige.
  • Capylobachter hvor dødeligheden er lav, mens sygdommen dog kan give lammelser.
  • Yersinia der kan give hududslæt, som varer op til flere uger eller år.
  • Listeria som kan forårsage blodforgiftning og meningitis (hjernehindebetændelse) og være livstruende for ældre og svage.
  • Toxoplasmose hvor gravide har betydelig risiko for at barnet fødes med misdannelser.

Rotter forkorter kloaknettets levetid og fremskynder derved dyrebare reparationer af afløb- og kloaksystemet.
Et enkelt rottepar kan under gunstige forhold blive til mere end 800 rotter på et år.
Rotter lider af neofobi (sygelig frygt for nye ting), men samtidig er de meget nysgerrige og undersøger nye ting ved at bruge deres to par kraftige mejselformede fortænder. Derfor gnaver rotter også i installationer (el, data, VVS) og isolering. Dette kan medføre maskinstop og ildebrand. Rotter kan gennemgnave alt som er mindre hårdt end jern. Eksempelvis kan rotter gennembryde beton. Rotter er også kendt for at gnave i inventar, lagerbeholdning, træværk osv. i stykker for at benytte materialerne som redemateriale. Omkostningerne for den private husstand eller virksomhed er som regel omfattende.

Kropslængde: Ca. 21 – 29 cm.
Halelængde: Ca. 17 – 23 cm.
Vægt: Ca. 200 – 450 gram.
Rotter kan etablere sig, når der er rede- og skjulesteder samt adgang til føde og vand. Rotter lever gerne tæt på mennesker og er meget tilpasningsdygtige. Den brune rotte er det eneste pattedyr, der har formået at tilpasse sig et liv i kloakkerne. Den klatrer, svømmer og graver godt. De kan indrette deres døgnrytme efter aktiviteterne i omgivelserne og er næsten altædende. Rotten æder en fødemængde, der svarer til ca. 1/10 af dens egen legemsvægt (ca. 20-25 gram og 25 ml. pr. dag) og kan gå flere hundrede meter efter føde. Spor efter rotter giver sig bl.a. til udtryk i form af ekskrementer. Den brune rotte producerer ca. 70 ekskrementer i døgnet. De er cylinderformede, ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.
De kan orientere sig i mørke ved hjælp af føle- og lugtesans.
Rotter vil benytte sig af faste stier og helst bevæge sig langs lodrette genstande inden for 60 meter.

Ifølge bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter må forebyggelse og rottebekæmpelse kun udøves af en autoriseret person. Dvs. bekæmperen skal være autoriseret inden for rottebekæmpelse ligesom Skadedyr Danmark er. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Dernæst foreskriver Fødevarelovgivningen, at alle led i fødevareproduktionskæden skal træffe passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadedyr. Dvs. at virksomheder som forarbejder eller serverer mad til ansatte eller kunder skal sikre sig mod rotter. Ved forekomst af rotter indendørs skal Fødevareregionen orienteres.

Rotter er omfattet af boligorganisationers udryddelsespligt. Ved forekomst af rotter skal udlejer ifølge almenlejeloven foranstalte rottebekæmpelse uden udgift for lejerne. Modsat har beboere pligt til at melde om forekomst af rotter til ejendommen.
Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel rottebekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage. Dog kan Kommunalbestyrelsen pålægge beboere at deltage.

Ved en rottebekæmpelse afhænger et effektivt resultat af en langsigtet integreret bekæmpelsesindsats. Har skal der både være fokus på forebyggende foranstaltninger, inspektioner og selve rottebekæmpelsen. Forebyggende foranstaltninger er særlig vigtige, da de skal være med til at sikre, at rotterne ikke dukker op igen og anretter nye skader.
Ved forekomst af rotter skal der rengøres effektivt for alt synligt snavs og efterfølgende desinficeres. Genstande som er meget inficeret med ekskrementer eller urin skal kasseres.

Vejledende pris ved akut rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid: 3.336 kr. ex. moms. Prisen er eksklusiv opsætning af giftstationer samt smækfælder.

Garanti på bekæmpelse: Skadedyr Danmark giver ikke garanti på bekæmpelse af rotter, da ny forekomst af rotter kan være forårsaget af naboområder, som hurtigt kan sprede sig til det rensede areal.

For at undgå rotter kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Fjerne mad og vand (renholdelse).
  • Fjerne muligheder for adgang (bygningssikring udvendig og indvendig). Rotter kan passere en sprække på blot 2 – 2,5 cm og løfte 1,2 kg. Derfor skal huller i bygningskonstruktion lukkes og riste til gulvafløb fastmonteres.
  • Fjerne rottens skjulesteder/levesteder (oprydning).
  • Brug af smækfælder indendørs, som er placeret strategisk korrekt. Fælderne placeres, så rotterne nærmest bliver ført ind i fælden.
Kontakt