Døgnvagt 60 55 51 56

Fugle

Måger

Læs hvorfor skadedyret bekæmpes, om dens kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark bekæmper skadedyret. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå skadedyret.

Måger kan med deres ekskrementer tilsvine og give omfattende bygningsskader. Når mågers ekskrementer blandes med regnvand ætser og nedbryder det bygningsmaterialer, biler (lakken), cykler, statuer, bænke, rækværker osv. Dernæst larmer måger voldsomt – især når der er unger i reden. Måger er ekstraordinært aggressive og opmærksomme på alt, der kan opfattes som en potentiel fare i forhold til rede og unger.

Deres redemateriale kan skabe forstoppelser i nedløbsrør, luftkanaler og skorstene, hvilket kan udgøre en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko og skabe fugtproblemer. Ligeledes er mågerederne udklækningssted for en lang række skadedyr. Disse skadedyr kan trække ind i boligen eller virksomheden. Mågerederne er f.eks. udklækningssted for sølvfisk, møl, biller og mider.

Derudover ses det, at måger raserer affaldsbeholdere og skraldespande, så skraldet flyder på gaden eller f.eks. på virksomhedens matrikel.
Endelig er måger smittebærere af farlige sygdomme. Heriblandt:

  • Papegøjesyge, som giver vejrtrækningsbesvær og kan føre til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af lever, hjerte og milt. Smitten sker oftest ved inhalation af forstøvet afføring eller sekret eller ved kontakt med mågen.
  • Salmonella forgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.
  • Campylobacter, som i op til en uge giver kvalme, feber, mavesmerter og diarre. Mange uger efter vil man være svag.

Den mest almindelige måge i Danmark er hættemågen. Den genkendes ved, at vingens bagkant er sort og forkanten er hvid. Yngledragten er karakteriseret ved brun hætte. Rødt næb og ben. En voksen hættemåge vejer 200 – 350 g. Hættemågen træffes ynglende i Storbritannien, Island, Mellemeuropa, Skandinavien og videre østpå. De ruger over det meste af Danmark, som nok rummer op mod 200.000 par. Sølvmågen og stormmågen er oftest de to arter, som man oplever i bymiljøet.

Hættemågen og stormmågen er fredet i Danmark. Til gengæld er der jagttid på sølvmågen, sildemågen og svartbag (01.11-31.01). Måger er fredet i ynglesæsonen, hvorfor det i udgangspunktet ikke er tilladt at regulere måger eller fjerne deres æg og unger. Dog kan der udstedes tilladelse til fjernelse af æg og unger via Naturstyrelsen eller Teknik- og Miljø forvaltningen i den pågældende kommune.

Bekæmpelse af måger kan bl.a. ske ved indfangning, regulering (kun hvis bekendtgørelse om vildtskader er opfyldt) eller opsætning af mågenet, rustfri ståltråd, fakirer og rovfugleskræmmere. Afhængig af bekæmpelsens art og omfang følges denne op af grundig rengøring og desinficering.

Vejledende pris: Ring for tilbud.
Garanti på måge bekæmpelse: Skadedyr Danmark yder garanti på bekæmpelsen til og med årets udgang. Etablerer mågerne reder, hvor Skadedyr Danmark allerede har opsat mågenet, ståltråd eller fakirer afhjælper Skadedyr Danmark skadedyrsproblemet igen uden beregning.

For at undgå måger kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Stop udlægning af foder, som kan skabe tilhold for måger.
  • Sørg for at lukke adgangsveje til bygningen.
  • Gør bygningen mindre indbydende som redested.
  • Fjern spiseligt affald og sørg for at affaldsbeholdere lukker tæt.
Kontakt