Døgnvagt 60 55 51 56

Fugle

Duebekæmpelse

Læs hvorfor duebekæmpelse udføres, om duers kendetegn og lovgivningen på området. Læs om priser og hvordan Skadedyr Danmark foretager en duebekæmpelse. Bliv også klogere på hvad du selv kan gøre for at undgå duer.

Duer kan med deres ekskrementer tilsvine og give omfattende bygningsskader. Når duers ekskrementer blandes med regnvand ætser og nedbryder det bygningsmaterialer, biler (lakken), cykler, statuer, bænke, rækværker osv. Dernæst kan støjen fra kurrende duers være meget generende.
Deres redemateriale kan skabe forstoppelser i nedløbsrør og luftkanaler ligesom duerederne er udklækningssted for en lang række skadedyr. Disse skadedyr kan trække ind i boligen eller virksomheden. Duerederne er f.eks. udklækningssted for sølvfisk, møl, biller og mider. Desuden kan duereder skabe tilhold af fuglelopper.
Endelig kaldes duer for ”de flyvende rotter”, da de er smittebærere af op til 10 farlige sygdomme. Sygdommene kan også overføres ved berøring af dueekskrementer og forladte duereder eller indånding af støv fra indtørret dueekskrementer. Blandt sygdommene kan følgende nævnes:

  • Papegøjesyge, som giver vejrtrækningsbesvær og kan føre til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af lever, hjerte og milt. Smitten sker oftest ved inhalation af forstøvet afføring eller sekret eller ved kontakt med duen.
  • Salmonella forgiftning, som kan give kroniske ledsmerter og være dødelig for ældre og svagelige. Desuden kan salmonella medføre diarre, mavesmerter, feber, hovedpine, kvalme og opkastning.
  • Campylobacter, som i op til en uge giver kvalme, feber, mavesmerter og diarre. Mange uger efter vil man være svag.

Duen er kompakt bygget med stærke flyvemuskler, korte ben og et lille hoved og næb. Duens gang er karakteristisk ved dens nikkende bevægelser.
De duer man oplever i byerne er typisk forvildede tamduer eller ringduen/skovduen. Begge er monogame, dvs. at parret følger hinanden hele livet igennem. Hver due afsætter hvert år ca. 2,5 kg gødning.

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m. omfatter blandt andet gener fra vilde duer. I kapitel 5, paragraf 14, står der således:
”Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne”.
Denne bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at skride ind, hvis grundejere eller andre overtræder påbuddet. Dette betyder også at kommunen kan pålægge husejere at holde loftsrum – og i det hele taget bygningen – i en sådan stand, at duerne ikke kan finde ynglemuligheder. Derudover skal man ved regulering af duer med luftgevær være opmærksom på, at ikke alle luftgeværer kan benyttes til dette forhold. Klik her for at læse nærmere om lovlige luftgeværer til regulering af duer. Endvidere strækker jagttiden på ringduen/skovduen sig fra d. 01.11 – 31.01. På privat grund må ringduen/skovduen reguleres, såfremt ejerens udendørsareal minimum er 1 hektar (dvs. 10.000 m2). De forvildede tamduer i vore byer er ikke omfattet af jagtloven, og de må altså bekæmpes året rundt. Således hører forvildede tamduer under Mark og Vejfredsloven.

Duebekæmpelse kan bl.a. ske ved indfangning. Ved indfangning tilses fælderne morgen og aften i 9 dage og kan mildne en akut dueplage. En indfangning af forvildede tamduer vil ofte have en kortvarig virkning, såfremt duerne efterfølgende stadig har adgang til redepladser og føde. Derudover kan duerne reguleres med luftgevær året rundt, da duerne i byerne er forvildede tamduer/klippeduer, som dermed ikke er omfattet af jagtloven. Dernæst kan duerne bekæmpes ved opsætning af rustfri ståltråd og fakirer. Endelig kan duebekæmpelsen indebære, at der opsættes duenet eller udlægges et middel med 2 cm afstand mellem hver bane på bygningskonstruktioner, så duerne er forhindret i at sætte sig på f.eks. altaner, tagsten mv. Ved en udendørs bekæmpelse kan der gøres brug af lyd- eller ultralydskræmmere. Duebekæmpelse kan som tilvalg følges op af grundig rengøring/dueoprensning og desinficering.

Vejledende pris: Ring for tilbud.
Garanti på Duebekæmpelse: Skadedyr Danmark yder garanti på bekæmpelsen til og med årets udgang. Etablerer duerne reder, hvor Skadedyr Danmark allerede har opsat duenet, ståltråd eller fakirer afhjælper Skadedyr Danmark skadedyrsproblemet igen uden beregning.

For at undgå duer kan man indledende fjerne mulighederne for at de kan eksistere nær ejendommen. Dette kan gøres ved:

  • Stop udlægning af foder, som kan skabe tilhold for duer.
  • Sørg for at lukke adgangsveje til bygningen.
  • Gør bygningen mindre indbydende som redested.
Kontakt